Medezeggenschap

Ondernemingsraden zijn in deze tijd belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd hebben ze het moeilijker dan ooit. Organisaties veranderen steeds sneller en dat gebeurt steeds vaker op een organische manier. De statische werkwijze van de Wet op de Ondernemingsraden veroorzaakt echter dat ondernemingsraden te vaak achter de feiten aanlopen en te weinig effectieve invloed kunnen uitoefenen.

Dat is een gemiste kans want juist ondernemingsraden kunnen bevorderen dat organisaties op een transparante manier veranderen met draagvlak en actieve inbreng van de werkvloer. Het is de enige manier om organisaties creatief en effectief te ont wikkelen zonder energieverlies en onvrede.

Ondernemingsraden zullen in deze tijd proactief moeten kunnen inspelen op de dynamiek van moderne organisaties. In de praktijk betekent dat een manier van invloed uitoefenen waarin je erbij bent, actief participeert en verantwoordelijkheid neemt in veranderingsprocessen. Die manier van invloed uitoefenen is echter voor de onder nemingsraad een totaal ander ‘spelsysteem’. Het vraagt een andere houding, andere competenties en een andere werkwijze. Het is ook een moeilijker spelsysteem maar je krijgt er veel meer invloed en betrokkenheid voor terug. Op deze manier kun je als Ondernemingsraad substantieel bijdragen aan een gezondere, een meer flexibele en creatievere organisatie. Het is een uitdagender manier van werken die een beroep doet op de individuele kennis en vaardigheden van de OR-leden.

Ik hanteer bij het ondersteunen van ondernemingsraden een ‘vijf stappen-traject, gericht op een meer participerende en dynamische vorm van medezeggenschap. Deze nieuwe aanpak betekent een niet geringe omslag voor zowel de Ondernemingsraad als de Bestuurder maar leidt gegarandeerd tot vergroting van de veranderkracht van organisaties en een grotere invloed van de Ondernemingsraad.

Kenmerk van de nieuwe werkwijze is dat de Ondernemingsraad aan de hand van helder geformuleerde focuspunten in staat wordt gesteld actief te participeren in veranderingsprocessen. De Ondernemingsraad praat in deze werkwijze vanaf de aanvang in veranderingstrajecten mee door leden van de raad aan de hand van deze focuspunten te laten deelnemen in veranderingstrajecten.

De Rijnlandse organisatieprincipes, gericht op gemeenschappelijkheid, draagvlak en vakmanschap in organisaties, blijken bij het bepalen van de focuspunten vaak heldere oriëntatiepunten te bieden maar steeds is het bepalen ervan weer maatwerk.